Растителен свят в Априлци

Флора


Apriltsi forest, plants, treeАприлци е част от Национален парк Централен Балкан. Национален парк Централеи Балкан опазва за света повече  от половината от флората на България. Само висшите растения  са над 1 900 вида и подвида.

В „Централен Балкан" има много редки и ограничени в разпространението си растения, наричани ендемити. 10 вида са локални - могат да се видят единствено в парка. Българските ендемити също са 10, а балканските - 67 вида. Високо ценено богатство на парка са неговите 166 вида лечебни  растения.

Най-разпространени и най-ценни са буковите гори - царството им заема 26 000 ха. Те са изцяло от естествен произход, в основната си част са вековни. Горите с дървета -патриарси на 150 и повече години, заемат над 14 000 ха, в парка има жизнени гори и на възраст над 240 г.

Флора в Априлци

Ела

Вечнозелено дърво, достйга до 50 м височина. Листата са игловдни, тъмнозелени отгоре,  а отдолу - с две бели ивици. Шишарките са изправени нагоре, добре развити и след узряването на семената се разладат. Среща се в по-високите български планини, а общото й разпространение обхваща Централна и Южна Европа.

Обикновен бук

Сред дърветата в парка, най-често срещан е обикновеният бук. Той заема по-голямата част от горската площ; по-често върху северните склонове. Има важна водозадържаща и водоохранна роля.

Обикновен габър

Широко разпространен вид в Априлци, среща се до около 1000 м н. в. Често расте заедно с дъб и бук, но образува и самостоятелни масиви. Листата на обикновения габър напомнят много на буковите, но са по-дребни.

Горун , Зимен дъб

Високо дърво, листата му са разположени на дълги дръжки с врязани дялове. Плодовете му се наричат жълъди. В парка ре среща по-често по южните склонове и при по-малка надморска височина. В България може да се види в ниските части на планините и отчасти в равнините.

Трепетлика

Високо дърво, достигащо 25 м, с крехка дървесина. Във ветровито време листата му издават  характерен звук. Среща се в топлите и ниски части на страната, покрай реките. Общото му разпространение включва северното полукълбо.

Благун

В България е широко разпространен, до около 1000 м н. в. в равнините или по планинските склонове с южно, западно и югозападно изложение. В повечето случаи участва в състава на смесените широколистни гори.    Естественото му разпространение обхваща Италия, Югоизточна Европа и Мала Азия.

Смърч
Смърчът е високо дърво с право стъбло. Игличките му са къси и тъмно зелени. Шишарките са цилиндрични и висят надолу. В Национален парк Централен Балкан е широко разпространен вид и дава облика на част от иглолистните гори. Видът се среща в цяла Европа.
 
top